AKTİFFELSEFE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

23.12.2018

DERNEĞİN ADI ve KULLANDIĞI MARKA

Madde 1 :

Derneğin adı; AKTİFFELSEFE KÜLTÜR DERNEĞİ’dir. Dernek, Türk Patent Enstitüsü’nden tescilli “Aktiffelsefe” markasını kullanır.

MERKEZİ

Madde 2 :

Dernek merkezi Ankara’da dır.

Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde Dernek Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir, merkez adresini değiştirebilir.

İLKELERİ

Madde 3:

1.BÜTÜNLEŞMEK

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların  doğa ve aktif felsefi  bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

3.KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

AMAÇLARI

Madde 4 :

1. Hoşgörü, saygı, sevgi vb. insani değerleri geliştirmek ve teşvik etmek.

2. Felsefe, antropoloji, tarih, arkeoloji, sanat ve bilimler üzerine araştırma yapmak ve incelenmelerini teşvik etmek.

3. Kültürel ve doğal değerleri tanımak ve korumak.

4. Arama kurtarma faaliyetlerine, yurt içi ve yurt dışında, doğal ve insan kaynaklı afetlerde arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmaları yapmak.

5. Yardıma muhtaç kişiler yararına yardım kampanyaları düzenlemek.

6. Vatandaşlık bilincini geliştirmek.

7. Konferanslar, seminerler, paneller düzenleyerek toplumsal eğitime katkı sağlamak.

Aktiffelsefe Kültür Derneği siyasetle uğraşamaz, Derneğin amacı hiçbir resmi kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 5 :

Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa ,tüzük ve yönetmeliklere dernek amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz.

Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu kararı olmadıkça hiçbir kademedeki dernek yetkili veya görevlisi dernek adına ve Dernekler Kanunu’na uygun olarak broşür, beyanname, bildiri..vb. şeyleri yayınlayamaz ve dağıtamaz. Yönetim Kurulu kararı olmadıkça hiçbir kademedeki yetkili veya görevli dernek adına TRT veya diğer TV kanalları, basın, internet ve haber ajanslarına demeç veya beyanda bulunamaz. Yönetim Kurulu olmadan yapılan bu gibi beyanat, yayın ve demeçlerden doğan sorumluluk derneği bağlamaz.

Dernek, hiçbir suretle politika ile uğraşmaz, herhangi bir din veya mezhebin propagandasını yapmaz.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 6:

Derneğin çalışma alanları,çalışma şekli ve yetkileri iç yönetmelikle düzenlenir.

FAALİYETLERİ

Madde 7:

Bilim, sanat, tarih, folklor, spor, yabancı diller, edebiyat, gelenekler, felsefe vb. alanlarda seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar, dinletiler, görsel gösteriler (slayt, film düzenlemek ve katılmak.

Yukarıda yazılı konular hakkında kitap, dergi, broşür, yayınlamak.

Fotoğraf, resim, heykel, el sanatları, seramik, karikatür, edebiyat, müzik, tiyatro vb. alanlarda sergiler, yarışmalar, festivaller, şenlikler, seminerler ve gösteriler düzenlemek ve katılmak. Bu konularla ilgili üyelerin kullanımına yönelik atölyeler kurmak.

Tarihi-kültürel geziler ve doğa yürüyüşleri düzenlemek.

Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin çalışma alanlarından biri olan GEA Arama Kurtarma ve Ekoloji Grubu tarafından Yurtiçi ve Yurtdışında meydana gelebilecek Doğal ve insan kaynaklı afetlerde arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmaları yapmak.

Aktiffelsefe Kültür Derneği GEA Arama Kurtarma ve Ekoloji Grubu’nun arama ve kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli ekip elemanlarını tespit ederek ve yetiştirerek, ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak ve en uygun koşulları yaratmak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar,eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım , arama kurtarma,afetlere hazırlıklılık, Kriz yönetimi, Depremden korunma, Yangından korunma, Korku Panik, İlkyardım, Hafif Arama Kurtarma, İletişim, Ekip Kurma ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, GEA ekibinin arama kurtarma alanında kullanılacak ekipman ve konusunda  hazırlıklılığını sağlamak, ekibin arama ve kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak, bu konuda hizmet vermektir.

Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama ve kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak, İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin etmektir. Merkez idareleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksek Okullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak, Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.

Arama Kurtarma faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi açmak.

Özel, kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda gönüllü olarak, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik depremden korunma, yangından korunma, nezaket, hijyen, anne-baba eğitimi, ilkyardım vb. eğitimler düzenlemek. Bununla ilgili gerekli eğitim teçhizatlarının teminini gerçekleştirmek.

Tabiatın korunması için faaliyetler düzenlemek. Temizlik kampanyaları başlatmak. Ağaç dikim kampanyaları tertip etmek. Ekolojik Tarım konusunda çalışmalar yapmak. Hayvanların korunması için faaliyetler düzenlemek.

Gerekli yasal izinler alınarak, gönüllü olarak kamu kuruluşlarının ve okulların restorasyonlarının yapılması, gerekli rutin tamiratlarını yapmak.

İhtiyaç görülen alanlarda gerekli izinler alınarak, yardım kampanyaları düzenlemek.

Üyelerin ve halkın kullanımı için kütüphaneler açmak.

Üyelerin kullanımı için lokal, dinlenme, eğitim, sosyal ve sağlık tesisleri açmak, işletmek veya işletmesini kiraya vermek.

Üyeler için çay partileri, yemekler, balolar düzenlemek.

Çeşitli fuarlar, kermesler düzenlemek ve başka organizasyonlara katılmak.

Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Batı Müziği ve Geleneksel Müzikler üzerine dinletiler, konserler düzenlemek. Bu çeşit müziklerin sevilmesi ve yaşatılması için seminerler ve konferanslar organize etmek.

Tiyatro, şiir ve müzik grupları kurarak, hem derneğimizin, hem de başka kuruluşların düzenlemiş oldukları şenlik, festival vb. etkinliklere katılmak.

Masa tenisi, voleybol, Tai Chi Chuan, Futbol, Satranç, Jimnastik vb. Spor alanlarında turnuvalar, yarışmalar, gösteriler, seminerler düzenlemek ve katılmak.

Amaçlar ve İlkeler doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı, yerli veya yabancı birlik, vakıf, dernek, kurum ve kuruluşça oluşturulacak fonlar için, proje hazırlamak ve bu projelerle başvurularda bulunmak.

Çocuklara yönelik eğitim, kültür, sanat dallarında çalışmak üzere, ailelerin izni uyarınca çocuklar için seminerler vermek

Dernek yukarıda belirtilen tüm arama kurtarma faaliyetlerini gönüllülerin sivil savunma hizmetine katılma esaslarına göre belirler ve Sivil Savunma Teşkilatı ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokol çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında, doğal ve insan kaynaklı afetlerde arama-kurtarma  ve ilkyardım çalışmalarına katılır.

DERNEĞİN AMACINI ve İLKELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ ve İŞLEMLER

Madde 8 :

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar dışında,

1-Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

2-Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

3-Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir yada bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

4-Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yasal izin alındığında yurtdışındaki dernekler,vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

5-Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

6-Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir.

7-Dernek üyelerini ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

8-Dernek amaçları doğrultusunda ki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığından ve sair ilgili merciilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı,eğitim ve öğretim faaliyetleri için Okul, yuva,kurs, yurt,huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri,sportif faaliyetler için spor sahaları,spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir.

9-Dernek amacı doğrultusunda Dergi,gazete,kitap,broşür ve benzeri yayınlar yapabilir ,bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.

10-Derneğin çalışma alanlarından biri olan GEA Arama Kurtarma ve Ekoloji Grubu’nun çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili merciilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve  operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.

Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde anayasaya bağlı olacaktır. Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

ÜYELİK TÜRÜ

Madde 9 :

Asıl ve Onursal Üyelik’tir

Asıl Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek ve tüzel kişilerdir. Üyeler, üyeliğin getirdiği sorumlulukları taşır ve haklardan yararlanırlar. Üyelerin genel kurulda oy hakkı vardır.

Onursal Üye: Yönetim Kurulu gerek gördüğü taktirde dernek amaçlarına ilişkin konularda hizmet veren kişileri fahri üye olarak kabul eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur.

ÜYE OLMA

Madde 10 :

Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ve tüzel kişi Derneğe üye olabilir. Derneğe üye olmak isteyenlerin üyelik başvuru işlemi, TC numarası belirtilen üyelik başvuru formuna kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğrafını ekleyerek, dernek sekreterliğine, 3 üyenin takdimini de alarak eksiksiz şekilde teslim etmesiyle başlar. Eksiksiz bir şekilde yapılan bu başvuru, dernek yönetim kurulunca 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Derneğe üye olmak isteyenlerin dernek ilke ve amaçlarını benimsemiş olması ve bu amaçlara göre gönüllü çalışmayı kabul etmesi gerekir.

Dernek üyeliğine kabul edilen kişinin, bu üyelik durumu kişiye ve tüm üyelere dernekte düzenlenecek bir toplantı ile duyurulur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11 :

Üyelikten çıkma:

Her üye, Yönetim Kuruluna verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 12 :

Üyelikten çıkarılma;

a)Merkez veya Şube Yönetim Kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

b)En az bir yıllık aidatını ödemeyenler,

c)Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,

d)Üyelik başvuru  formunda doğru beyanda bulunmayanlar,

e)Tüzük ve iç Yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler,

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili disiplin araştırması, Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Şube Yönetim Kurulu kararı ile üye kaydı silinir.

Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk Olağan Şube veya Genel  Merkez Genel Kurulunda itiraz hakkı vardır.

C fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkartma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

B bendine göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

DERNEK ORGANLARI

Madde 13 :

Derneğin organları;

A-Merkez;

a)Merkez Genel Kurul,

b)Merkez Yönetim Kurulu,

c)Merkez Denetim Kurulu’dur.

B-Şube;

a)Şube Genel Kurulu

b)Şube Yönetim Kurulu

c)Şube Denetleme Kurulu

Merkez Genel Kurul veya Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

MERKEZ GENEL KURUL

Madde 14:

Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu, Derneğin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkezde kayıtları bulunan üyelerin seçtiği kayıtlı her 20 üyeye 1, arta kalan her 10 üyeye 1 olmak üzere seçtikleri delegeler  ile şubeleri temsilen

şubelerin genel kurullarınca seçilecek delegelerle toplanır. Merkez yönetim ve merkez denetim kurulu üyeleri ile şube yönetim kurulu başkanları doğal delegelerdir.

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

Madde 15 :

Merkez Genel Kurul üç yılda bir Temmuz ayı içinde olağan olarak toplanır. Merkez Genel Kurulu, zorunlu görülen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Ayrıca:

a)Derneğe kayıtlı üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,

b)Merkez Denetleme Kurulunun alacağı karar, ile olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 16:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 17:

Merkez Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 18 :

Merkez Genel Kurul, Tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısında bir fazlasının katılımı ile yapar. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu üye tam sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.

TOPLANTI USULÜ

Madde  19 :

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MERKEZ GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 20 :

Merkez Genel Kurulun yetkileri şunlardır :

a)Merkez Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi,

b)Tüzük değişikliğine karar vermek,

c)Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,

d)Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,

e)Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmek,

f)Federasyonlara katılmak ve ayrılmak,

g)Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması, (Gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)

h)Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,

i)Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,

j)Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak ve katılım payını ödeme konularında Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,

k)İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde Merkez Genel Kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek

l) Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

m)Derneğin feshine karar vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ

Madde 21 :

Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Merkez Genel Kurulu kararı olmadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.

Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Merkez Genel Kurulu kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar katılan delegelerin 2/3 çoğunlukla alınır.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 22 :

Merkez Yönetim Kurulu beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda gizli oyla seçilir. İlk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman olarak görev bölümü yapar. Görev süresi 3 yıldır. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 23  :

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :

a)Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

b)Gelir ve Gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Merkez Genel kurulun onayına sunmak,

c)Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Merkez Genel Kurula sunmak,

d)T.C. vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilmesi konumunda Valilik Makamına bildirmek,

e)Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği Tüzüğün 7. Maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,

f)İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,

g) Gerekli gördüğünde çalışma birimleri ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,

h)Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,

ı)Merkez Genel Kurulunu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

i)Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak.

j)Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,

k)Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak.

l)Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

m)Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,

n)Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,

o) Genel Kurulunun verdiği karar ve yetkiyle şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve kuruculara yetki vermek.

p)Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.

r)Dergi, kitap çıkarılmasına karar verir, toplantı, konferans tertip edebilir.

s) Dernek gelirlerinin en az üçte ikisinin kamu yararına harcanmasını sağlamak. Bu hizmetleri verirken kamuya hizmet bilincini önde tutmak ve hizmetlerde kamunun yararına olmak, faaliyet ve hizmetleri belli bir yöre veya kitleyle sınırlandırmamak. Derneğin sahip olduğu malvarlığını ve yıllık gelirini tüzükte amaç edindiği hizmetleri gerçekleştirebilecek düzeyde tutmak.

ş) Gerekli görülen durumlarda Hukuk, Mali İşler, Halkla İlişkiler, Kurumsal İlişkiler, Arama Kurtarma, Ekoloji, Sosyal Kampanyalar, Sanatsal Çalışmalar, Kültürel Çalışmalar, Yayın,  Kitaplık, Tanıtım ve Bilişim gibi konularında sekreteryalar (Calisma Komisyonları) kurabilir.Bu sekretaryaların başındaki sorumlular, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla atanır ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.

t) Gerekli gördüğü durumlarda, derneğe ait bir amblem belirlemek ve belirlenmiş amblemi yenisi ile değiştirmek.

MERKEZ DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 24 :

Merkez Denetim Kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi 3 yıldır.

MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 25 :

Merkez Denetleme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

1-Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya 1 yılı geçmeyecek aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

2- Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kuruluna bildirmek,

3-Merkez Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Merkez Yönetim Kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleşmezse, toplantının yapılması için yerel Sulh Hukuk Hakimliğine başvurmak.

İÇ DENETİM

Madde 26 :

Merkez Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğü ve Dernekler Yasası doğrultusunda Derneğin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ         

Madde 27 :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

Madde 28 :

Merkez Genel Kurul seçimi yapıldıktan sonra otuz gün içinde Merkez Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ad, soyad, baba adı, doğum yeri, günü, meslekleri ve ikametgâh adresleri o yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

ŞUBE AÇMA YETKİSİ

Madde29:

Dernek gerektiği zaman ve elverişli gördüğü yerlerde, Genel Merkez Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir.Bir şubenin kurulabilmesi; Dernek üyesi olan, en az üç kişinin yazılı müracaatı ve Dernek Genel Kurulu’nun onayına bağlıdır. Kurucular, Şubenin ilk genel kurulu yapılıncaya kadar , Şube Geçici Yönetim Kurulu görevini yerine getirirler.

ŞUBE ORGANLARI

Madde 30:

a)Şube Genel Kurulu

b)Şube Yönetim Kurulu

c)Şube Denetleme Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 31 :

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, Şube Genel Kurulunda; Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu, ve Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Şubeler, merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Şube Yönetim Kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar, adaylar arasında beş asıl, beş yedek üyeyi Şube Yönetim Kurulu, üç asıl üç yedek üyeyi Şube Denetleme Kurulu için seçer. Yasalarda ve Dernek tüzüğünde Genel kurulda yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.Şube Genel Kurulu toplantıları Dernek Yasası ve Dernek Tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Şube Genel Kurulu üç yılda bir toplanır. Şubeler, aşağıdaki şartlardan birinin ortaya çıkmasıyla olağanüstü genel kurul yaparlar:

a)Gerektiği zaman Yönetim Kurulu’nun daveti,

b)Şubeye kayıtlı üyelerin 1/5 ‘inin  yazılı isteği,

c)Denetleme kurulunun yazılı isteği.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 32:

Beş asıl beş yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda  merkez yönetim kurulunun görev bölümü usulüne uygun olarak görev dağılımını yapar.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edilen kişilerin listesini, üyeliğe kabul edildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde Genel Merkeze bildirir.

Şubelerin yönetim işleri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir iç yönetmelikle belirlenir.

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 33:

Şube Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulunun görev bölümü, usulüne uygun olarak görev dağılımını yapar. Merkez Denetleme Kurulunun işleyiş kuralları, Şube Denetleme Kurulu için de geçerlidir.

GELİRLER

Madde 34 :

Dernek gelirleri;

a)Üye aidatları,

b)Mal varlığından elde edilen gelirler,

c)Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,

d)İşletme gelirleri,

e)Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlardır.

f)Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,

g)Dinlenme yeri, kitaplık,okul,kurs,seminer,yurt,kamp,lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler.

h)Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,

i)Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler.

j)Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

k)İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,

l)Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar.

ÜYELİK AİDATI

Madde 35 :

Üyelik aidatı, genel merkez yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenir.

Üyeler bulundukları şubelere aidatlarını öderler.

Üyelerden giriş aidatı alınmayacaktır.

DERNEK DEFTERLERİ

Madde 36 :

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Bu defter dışında Dernekler Kanunun öngördüğü; Karar defteri, Üye kayıt defteri, Evrak kayıt defteri, Demirbaş defteri, Alındı belgesi kayıt defteri de tutar. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Madde 37:

Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletme kurabilir.

SANDIK KURMA

Madde 38 :

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 39:

Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurul kararı ile edinebilir. Satın alınan ve bağış yada vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, Dernek adına tapuya geçirilmesinden başlayan bir ay içinde İl Dernekler Müdürlüğü’ne bildirilir.

LOKAL AÇILMASI

Madde 40:

Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak lokaller açabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 41 :

Genel Kurul toplantısına katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.

FESİH ve SONUÇLARI

Madde 42 :

Genel Kurula üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Feshedilir ise üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu üç ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar. Malvarlığı Genel Kurulun karar vereceği bir derneğe veya vakfa, yoksa Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakılır.

YABANCI DERNEK, KULÜP ve KURULUŞLAR İLE İLİŞKİ

Madde 43 :

Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette bulunabilir ve yurt dışında şube açabilir.

Bakanlar Kurulu’nun izniyle yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.

DERNEĞİ TEMSİL

Madde 44 :

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, bilumum resmi daire ve müesseselere ve her türlü özel-tüzel kişilere karşı Derneği Başkan ve Genel Sekreter temsil eder. Gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı için ,başkalarına vekalet verilebilir.

TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI

Madde 45:

Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Yasa, Dernekler Yasası, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür.

gtag('config', 'AW-802439404');